Statut Stowarzyszenia tekst jednolity z dnia 26 października 2022 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OlimpijczycyPL, dalej zwane „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: OlimpijczycyPL.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane ze sprawami olimpijczyków, ruchu olimpijskiego i sportu oraz mogące reprezentować interesy swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

II. Cele i zadania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Propagowanie i upowszechnianie zasad olimpizmu, zgodnie z Kartą Olimpijską.

2. Propagowanie i upowszechnianie zasad etycznych, fair play i wartości humanistycznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie.

3. Działalność kulturalna i edukacyjna polegająca na wspieraniu oraz promocji wartości olimpijskich i sportowych.

4. Działalności na rzecz budowania poparcia społecznego dla rozwoju ruchu olimpijskiego.

5. Wspieranie olimpijczyków potrzebujących opieki ze względów zdrowotnych lub materialnych.

6. Wspieranie olimpijczyków w rozwoju dwutorowej kariery.

7. Współudział w organizacji i organizacja przedsięwzięć popularyzujących wartości olimpijskie, rozwój polskiego ruchu olimpijskiego oraz sport.

8. Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego zadań statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie wypełnia swoje cele Statutowe poprzez:

1. Współpracę z organizacjami w kraju i za granicą w zakresie propagowania i upowszechniania ruchu olimpijskiego, zasad olimpizmu, wartości olimpijskich, a także w ramach innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

2. Współorganizowanie i organizowanie imprez popularyzujących ruch olimpijski, wartości olimpijskie, sport,edukację i kulturę poprzez sport.

3. Współpraca z placówkami medycznymi w zakresie zapewnienia olimpijczykom specjalistycznej opiekimedycznej oraz dystrybuowanie pozyskanego od partnerów, darczyńców i pochodzącego ze składek członkowskich wsparcia finansowego oraz rzeczowego na rzecz olimpijczyków potrzebujących pomocy.

4. Organizowanie i prowadzenie otwartych dla szerokiej społeczności konkursów tematycznych, festiwali, pikników, prelekcji, eventów, koncertów, warsztatów, wystaw oraz wszelkich inicjatyw kulturalnoedukacyjnych propagujących sport oraz wartości olimpijskie.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

6. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych ze sportem i jego rolą w społeczeństwie oraz wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy publicznej i samorządowej.

7. Wspieranie działań Polskiego Komitetu Olimpijskiego poprzez współpracę z Regionalnymi Radami Olimpijskimi, szkołami im. Polskich Olimpijczyków i olimpijczykami, w tym organizację spotkań przedstawicieli środowisk sportowych, przekazywanie wzajemnych stanowisk w kwestiach dotyczących ruchu olimpijskiego i sportu w Polsce, organizację spotkań z olimpijczykami, prowadzenie wspólnychkonkursów, zawodów sportowych i przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie fair play oraz olimpizmu.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Stowarzyszenie zrzesza członków:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) honorowych.

2. Członkiem Stowarzyszenia staje się na wniosek osoby zainteresowanej po podjęciu uchwały przez Zarząd.

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która reprezentowała Polskę w Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Zawodach Przyjaźni 1984, jako zawodnik/zawodniczka w konkurencjach nagradzanych medalami olimpijskimi oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna oraz osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i działająca na rzecz jego rozwoju. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) działać w ramach i na rzecz Stowarzyszenia;

2) bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów korzystać z biernego i czynnego prawa w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu;

3) zabierania głosu w trakcie Walnego Zebrania;

4) składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego władz.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, w tym uczestniczenia w walnych zebraniach;

2) płacenia składek członkowskich w wysokości i częstotliwości ustalonej uchwałą Zarządu;

3) przestrzegania Statutu i uchwał jego władz. 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w działaniach w ramach i na rzecz Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, w tym płacenia składek członkowskich w wysokości i częstotliwości ustalonej uchwałą Zarządu, a także przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 9

1. Utrata członkostwa następuje:

1) na skutek śmierci członka lub utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – utrata członkostwa następuje z momentem zaistnienia wskazanego wyżej zdarzenia;

2) w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - utrata członkostwa następuje z momentem złożenia do Zarządu rezygnacji;

3) w wyniku naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, braku realizacji innych obowiązków członka, działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym dóbr osobistych Stowarzyszenia, naruszenia ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego lub innych działań, które nie dają się pogodzić z członkostwem w Stowarzyszeniu - utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. Organy Stowarzyszenia

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków / Walne Zebranie Delegatów, zwane również „Walnym Zebraniem”;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja delegatów na Walne Zebranie, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom organu, który uległ zmniejszeniu, przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w drodze kooptacji zgodnie z zasadami podejmowania uchwał przez ten organ. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu wymaganej ostatnią uchwałą Walnego Zebrania. Kadencja osób dokooptowanych upływa w tym samym czasie, co kadencja pozostałych członków danego organu.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

5. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym.

6. Projekt uchwały pod głosowanie na posiedzeniu danej władzy Stowarzyszenia może poddać odpowiednio każdy członek zwyczajny / delegat Walnego Zebrania, członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej.

7. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

8. Głosowanie w trybie obiegowym może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Walne zebranie

§ 11

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni stowarzyszenia lub delegaci, z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100, Walne Zebranie Członków zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów.

4. W celu wyboru delegatów na Walne Zebranie Zarząd określa w drodze uchwały okręgi, w ramach których delegaci są wybierani. Liczba wybieranych delegatów zależy od ilości członków w danym okręgu tj. na każdych dziesięciu członków zwyczajnych przypada jeden delegat. Wybór delegatów odbywa się w okręgach zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania i może być przeprowadzony drogą elektroniczną.

5. Delegatem może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, o ile wyraził zgodę na kandydowanie.

6. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

8. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 12

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian statutu;

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie Zarządowi absolutorium;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z siedmiu do jedenastu osób, w tym prezesa, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród członków Zarządu Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa.

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy:

1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, w tym w szczególności realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia;

2) zwoływanie Walnego Zebrania;

3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Stowarzyszenia;

4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 15

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Generalny.

Komisja Rewizyjna

§ 16

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

§ 17

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu;

2) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków z kontroli;

3) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu;

4) występowania o zwołanie posiedzeń Walnego Zebrania lub Zarządu;

5) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu lub prowadzący kontrolę.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 18

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje m.in. ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów.

2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

§ 20

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 22

1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie większością 3/4 uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wskazuje likwidatora i decyduje o przeznaczeniu majątku.